Bizimle İletişime Geçin
coledan D3 vitamin

İlaç Prospektüs

COLEDAN D3 Vitamin Oral Damla Nedir Kullanma Talimatı

COLEDAN D3 Vitamin Oral Damla Nedir Kullanma Talimatı

Coledan D3 Vitamin Oral Damla prospektüsü, Coledan D3 kullanma talimatı, Coledan D3 Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALIMATI

COLEDAN-D3 150.000 I.U./l0 ml oral damla
Ağızdan alınır.

Etkin madde:  Her l ml’lik oral damla l5.000 I.U.’e eşdeğer 0.375 mg vitamin D3 içerir.
Yardımcı maddeler: Polioksil 35 kastor yağı, sukroz, sitrik asit monohidrat,benzil alkol, tutti frutti aroması, disodyum hidrojen fosfat susuz, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında
1. COLEDAN-D3 nedir ve ne için kullanıIır?
2. COLEDAN-D3’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. COLEDAN-D3 nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkİler nelerdİr?
5. COLEDAN-D3’ün saklanması
Başlıkları yer almaktadır.

1. COLEDAN-D3 nedir ve ne için kullanılır?

COLEDAN-D3, etkin madde olarak, kolekalsiferol (vitamin D3) içerir. COLEDAN-D3, damlalıklı cam şişe ile karton kutularda kullanıma sunulmaktadır.
COLEDAN-D3, D vitamini eksikliği ya da yetmezliğinde, sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı D vitamini eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde, raşitizm (D vitamini eksikliğine bağlı gelişen bir kemik hastalığı) tedavisinde, osteomalazide (kemiklerde mineral azalmasına bağlı bir hastalık), kemik erimesinin (osteoporoz) destek tedavisinde, kemik erimesine bağlı kırık oluşma riski bulunan durumlarda tedaviyi desteklemek için ve hiperparatiroidizm [parathormon (vücutta kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesinde rol alan hormon) bezlerindeki tümör oluşumuna bağlı bir hastalık] tedavisinde kullanılır.

2. COLEDAN-D3’ü kullannıadan önce dİkkat edilmesi gerekenler

COLEDAN-D3’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;

 • Kolekalsiferol (vitamin D3) veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • Ağır yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastasıysanız,
 • İleri seviyede damar sertleşmesi (arterioskleroz) hastasıysanız,
 • Aktif akciğer tüberkülozunuz Varsa, bu ilacı uzun süre yüksek dozda kullanmamalısınız.
 • D hipervitaminozu (D vitamininin aşırı alınmasına ya da birikimine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık. Belirtileri; iştahsızlık, kabızlık, bulanık görme ve kas güçsüzlüğüdür)
 • Hiperkalsemi (kanda kalsiyum konsantrasyonunun normalden yüksek bulunması), veya hiperkalsiüri (idrarla atılan kalsiyum miktarının artması) varsa, 
 • Böbrek taşınız varsa (kalsiyum içeren)
 • Kalsiyuma karşı hassasiyetiniz varsa,

COLEDAN-D3’ü aşağıdaki durumlarda DIKKATLI KULLANINIZ

Eğer;

 • Fazla hareket etmiyorsanız,
 • Benzotiadiazin türevi diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar kullanıyorsanız
 • Böbrek taşı geçmişiniz varsa
 • Sarkoidozunuz varsa
 • Pseudohipoparatiroidizm (bir çeşit paratiroid bezi yetmezliği) varsa
 • Böbrek bozukluğunuz Varsa
 • D vitamini ve türevlerini içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız.

D vitamininin tedavi edici indeksi bebek ve çocuklarda oldukça düşüktür. Hiperkalsemi uzun sürerse bebeklerde zihinsel ve fiziksel gelişmede gerileme yapar. Farmakolojik dozlarda D vitamini alan emziren annelerin bebeklerinde hiperkalsemi riski vardır.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

COLEDAN-D3’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

COLEDAN-D3 gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu .fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

D vitamini anne sütüne geçer
Ilacı kullanmadan önce doktorunuza veyo eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

COLEDAN-D3’ün araç Ve makine kullanma yeteneğini etkilediğine dair herhangi bir bilgi yoktur.

OLEDAN-D3’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Ürün, polioksil 35 kastor yağı içerdiğinden mide bulantısı ve ishale sebep olabilir.

Ürün, sukroz içerdiğinden, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani dozabağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Antikonvülsanlar, hidantoin, barbitüratlar veya pirimidon (sara hastalığında kullanılan ilaçlar) ve rifampisin (verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik) ile birlikte kullanıldığında vitamin D’nin etkisi azalabilir.

Kalsitonin, etidronat, galyum nitrat, pamidronat veya pliamisin içeren ilaçlar ile hiperkalsemi (kan kalsiyum seviyesinin yüksek olması hastalığı) tedavisinde aynı anda birlikte kullanımı adı geçen bu ilaçların etkisini azaltabilir.

Yüksek dozda kalsiyum içeren ilaçlar veya diüretikler ve tiazid (idrar söktürücüler) ile aynı anda birlikte kullanıldığında kanda kalsiyum konsantrasyonu normal düzeyin üzerine çıkabilir (hiperkalsemi riski). Uzun süreli tedavilerde serum kalsiyum konsantrasyonlarının dikkatlice
gözlenmesi gereklidir.

D vitamini veya türevlerini içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılması zehirlilik (toksisite) olasılığının artması nedeni ile tavsiye edilmez.

İzoniyazid (tüberküloz tedavisi için kullanılır), vidamin D3 etkinliğini azaltabilir.

Kardiyak glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar) ile tedavi edilen hastalar, yüksek kalsiyum seviyelerine karşı duyarlı olabilir ve bu nedenle bu hastaların EKG (kalp grafisi) parametreleri ve kalsiyum seviyeleri mutlaka doktor tarafından gözlemlenmelidir.

Yağ emiliminin azalmasına neden olan ilaçlar, [orlistat (obezite tedavisinde kullanılır) ve kolestiramin (kolestrol tedavisinde kullanılır) gibi] vitamin D emilimini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya Son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. COLEDAN-D3 nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

COLEDAN-Ds’ü her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

1 ml COLEDAN-D3 25 damladır.

Tavsiye edilen doz aşağıdaki tabloya uygun olarak hastanın belirtilerine göre belirlenir:

coledan d3

Gebelik ve emzirmede günlük rutin kullanım dozu 400-800 IU olmakla birlikte, gerektiğinde takip edilerek 4000 IU/gün dozuna kadar çıkılabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

COLEDAN-D3 günde bir kez ağızdan alınır

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar bölümünde belirtildiği şekilde kullanılır.

Yaşlılarda kullanımı:

Doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Doz ayarlaması gerekmemektedir. D3 vitamininin sürekli kullanılmasını gerektiren durumlarda böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir. Ağır böbrek yetmezliği durumunda
kalsiyum ile birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer COLEDAN-D3’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla COLEDAN-D3 kullandıysanız

Eğer aşırı miktarda COLEDAN-D3 kullandıysanız, sizde hiperkalsemi gelişebilir. Hiperkalseminin belirtileri; yorgunluk, psikiyatrik belirtiler [öfori (neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması), sersemlik, bilinç bulanıklığı gibi], bulantı, kusma, iştah kaybı, kilo kaybı, susama, poliüri (aşırı miktarda idrar yapma), böbrek taşı oluşumu, nefrokalsinoz (böbrekte tuz birikmesi), kemiklerde aşırı kireçlenme Ve böbrek yetmezliği, EKG değişimleri, kalp ritim bozukluğu ve pankreatittir (pankreas iltihabı).

Tedavisi; Güneş ışığına maruziyeffen kaçınınız. İlaç yeni alınmışsa mide içeriği kusarak boşaltılabilir.

COLEDAN-D3’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

COLEDAN-D3’ü kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

COLEDAN_D3 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedavi sonlandırıldığında herhangi bir etki oluşması beklenmez. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, COLEDAN-D3 tedavisini durdurmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi COLEDAN-D3’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Geniş kapsamlı klinik çalışmalar yapılmamış olması nedeniyle istenmeyen etkilerin görülme sıklığı bilinmemektedir.

COLEDAN-D3’ün normal doLar ve sürelerde yan etki olasılığı azdır. D3 vitamininin yüksek dozlarda verilmesi ve tedavi süresinin kontrolsüz bir şekilde uzatılması Sonucu aşağıdaki yan etkiler gelişebilir:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın
10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın
10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan
100 hastanın birinden az, fakat 1 .000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek
1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek
10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz doktorunuza başvurunuz.

Bilinmeyen sıklıktaki yan etkiler

 • İdrarla atılan kalsiyum miktarında artış, kanda kalsiyum miktarının normalden yüksek bulunması (hiperkalsemi), ve kanda arta kalan (rezidüel) azot miktarının yükselmesi
  (bunlar kan ve idrar testleri ile tespit edilir).
 • Kabızlık, mide gazı, bulantı, karın bölgesinde ağrı, ishal
 • Kaşıntı, döküntü, ciltte beyaz veya kırmızımsı kabartılar (ürtiker) gibi aşırı duyarlılık belirtileri
 • Aşırı miktarda idrar yapma (poliüri), aşırı Susama (polidipsi), idrar yapamamak (anüri)
 • Ateş

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “ilaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 3l4 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. COLEDAN-D3’ün saklanması

COLEDAN-D3’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Açıldıktan Sonra 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında 6 ay  saklayabilirsiniz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra C0LEDAN-D3′ ü kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz COLEDAN-D3’ü kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

World Medicine ilaç San. ve Tic. A.Ş.
Evren Mah. Cami Yolu Cad. No:50, P.K.:34272,
Güneşli, Bağcılar, istanbul
Tel: +90 212 474 70 50
Faks: +90 212 474 09 0l

Üretim Yeri:
World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Evren Mah. Cami Yolu Cad. No:50, K.:1B-Zemin-4-5-6,
Güneşli, Bağcılar, istanbul
Tel: +90 212 474 70 50
Faks: +90 212 474 09 01

Bu kullanma talimatı 24.08.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı