Bizimle İletişime Geçin
feramat kapsül

İlaç Prospektüs

Feramat Kapsül Kullanma Talimatı Prospektüsü (100 mg 30 Kapsül)

Feramat Kapsül Kullanma Talimatı Prospektüsü (100 mg 30 Kapsül)

Feramat kapsül kullanma talimatı, Feramat kapsül prospektüsü, Feramat 100 mg 30 kapsül Nedir ve Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

FERAMAT kapsül

2.  KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

 Etkin madde:

Her kapsül 100 mg demir’e eşdeğer miktarda pellet formunda Ferro Fumarat içerir.

Yardımcı maddeler:

 Şeker                          111.4 mg/kapsül

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.  FARMASÖTİK FORM

Kapsül

Gövdesi şeffaf yeşil, kapağı şeffaf portakal renkli kapsüller içinde kahverengi pelletler içerir.

4.  KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

 Değişik kökenli tüm demir eksiklikleri ile demir eksikliği anemisinin tedavi ve profilaksisinde; hamilelik, laktasyon ve gelişme çağındaki çocukların demir desteği tedavisinde kullanılır.

4.2.   Pozoloji ve uygulama şekli

 Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

  1. Demir ihtiyacının arttığı durumlarda (hamilelik, gelişme çağı (6 yaş ve üzeri), diyette demir

eksikliği) ve hafif demir eksikliği anemisinde günde 100 mg (1 kapsül) verilir.

  1. Ciddi demir eksikliğinde: Hemoglobin düzeyi 9 g / dl altında günde 200 mg (2 kapsül) verilir. Hemoglobin değerleri normal seviyeye geldikten sonra tedavi birkaç ay daha devam ettirilir. Demir replasman rejiminde günde 90-300 mg elementer demir

Uygulama şekli:

 Kapsül yeterli miktarda sıvı ile oral yoldan alınmalıdır (örneğin, bir bardak su ile).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

 Böbrek / karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer ve böbrek hastalıklarında kullanılmamalıdır.

Pediyatrik popülasyon: FERAMAT kapsüller içindeki demir dozu nedeniyle 6 yaşından

küçük çocuklara verilmemelidir.

Geriyatrik popülasyon: Geriatrik hastalar üzerinde kullanım ile ilgili deneyim yoktur.

4.3.   Kontrendikasyonlar

 Demir yüklenmesi (hemokromatozis, hemosiderozis, kronik hemoliz),

  • Demire ve ilacın içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık,
  • Demir kullanım bozukluğu (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi ve talasemi),
  • İntolerans durumlarında (gastrointestinal sistemde ciddi enflamatuar değişikliklerin olduğu vakalarda),
  • Ciddi karaciğer ve böbrek hastalıklarında kullanılmamalıdır.

FERAMAT kapsüller içindeki demir dozu nedeniyle 6 yaşından küçük çocuklara

verilmemelidir.

İçeriğindeki şeker nedeniyle, nadir kalıtımsal früktoz intoleransı, glikoz-galaktoz malabsorpsiyon veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

4.4.   Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

 Oral demir preparatları enflamatuar gastrointestinal hastalıkları (enterit, peptik ülser, rejional kolit veya kolitis ulseroza), karaciğer fonksiyon bozukluğu ve böbrek hastalığını kötüleştirebilir. Tekrarlayan kan transfüzyonları yapılan hastalarda, eritrositler içinde demir bulunduğundan, beraberinde demir verilmesi doz aşımına neden olabilir. Önerilen dozdan fazla miktarda alındığında, demir preparatlarının toksik olduğu unutulmamalıdır.

Enfeksiyon veya malignensiye bağlı anemide alınan demir retiküloendotelyal sistemde depolanır ve primer hastalığın tedavisini takiben mobilize olarak kullanılır.

Süt ile beraber alınmamalıdır.

4.5.  Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

 Demir preparatlarının salisilatlar, fenilbutazon veya oksifenbutazon ile birlikte alınması gastrointestinal sistemin mukozasında yaptıkları iritan etkiyi arttırabilir.

Polifenoller (tetrasiklinler) ve antiasidler (kalsiyum karbonat, magnezyum – aluminyum silikat) demirin emilimini bozarlar. Kolestiramin de demirin emilimini azaltır. Demir preparatlarıyla diğer etkileşime giren ilaçlar metildopa, levodopa ve karbidopa’dır. Bu ilaçlarla birlikte alınacaksa, her iki ilacın alımı arasında 3 saatlik zaman aralığı olmalıdır.

Yüksek oranda fitat, fosfat ve tannin içeren yiyecekler demirin emilimini belirgin şekilde azaltabilir; bu yüzden bu yiyeceklerle birlikte alınmamalıdır. Kronik alkol kullanımı demir emilimini arttırarak, demir yüklenmesine sebep olabilir.

4.6.   Gebelik ve laktasyon

 Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi A’dır.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

İyi yönetilmiş epidemiyolojik çalışmalar Ferro Fumarat’ın gebelik üzerinde ya da fetusun / yeni doğan çocuğun sağlığı üzerinde advers etkileri olduğunu göstermemektedir.

FERAMAT gebelik döneminde kullanılabilir.

Gebelik dönemi

Özellikle 2. ve 3. trimesterde, artan demir gereksinimi demir eksikliğine sebep olabileceği için,

demir takviyesi önerilmektedir.

Laktasyon dönemi

Ferro fumarat anne sütüne geçmektedir. Ancak, FERAMAT’ın tüm dozlarında, emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir etki öngörülmemektedir. FERAMAT emzirme döneminde hekim önerisiyle kullanılabilir.

Üreme yeteneği / Fertilite

İnsanlar üzerinde ya da klinik dışı fertilite çalışmalarından elde edilmiş veri mevcut değildir.

4.7.   Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

 FERAMAT araba veya iş makinelerinin kullanımına etki etmez.

4.8.   İstenmeyen etkiler

 İlaca bağlı olduğu kabul edilen advers reaksiyonlar aşağıda listelenmiştir:

Sıklıklar  şu  şekilde  tanımlanır:  çok  yaygı≥n  1( /10);  yaygın  (≥  1/100  ila  <  1/10);  yaygın

olmayan (≥ 1/1.000 ila < 1/100); seyrek (≥ 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000),

bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Alerjik reaksiyonlar

Gastrointestinal hastalıklar

Seyrek: İştahsızlık, mide bulantısı, karın ağrısı, kusma, ishal, kabızlık, dispepsi.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Seyrek: Ürtiker, deri döküntüsü, ekzantem, kaşıntı.

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Seyrek: İdrar renginde değişiklik.

Bu şikayetler ilacın yemekle birlikte alınması sonucu azalabilir. Yemekle birlikte alınma durumunda emilim azalabilir. Önerilen günlük doza kademeli bir şekilde çıkarak yan etkiler minimal düzeye indirilebilir.

4.9.   Doz aşımı ve tedavisi

 Yetişkinlerde akut demir zehirlenmesi sık değildir. Küçük çocuklarda daha sık rastlanır. Kilogram başına 20 mg’dan fazla doz aşımı, potansiyel bir risk teşkil eder. Küçük çocuklarda toplam 0.5 g demir alınması, hayatı tehdit eden durumların ortaya çıkmasına, 1-2 g’dan sonra ise ölümle sonuçlanan durumlara sebep olabilir.

Zehirlenmede dört karakteristik faz görülmesi olasıdır. Alımından sonra ilk 6 saatte bulantı, kusma, ishal görülür. Yüksekçe dozlarda hipotansiyon, şok, asidoz, konvülziyon görülebilir. İkinci fazda hafif olgularda bir iyileşme takip eder. Üçüncü fazda (12-18 saat sonra) karaciğer harabiyeti, tübüler nekroz, kardiyovasküler şok, koagülopati olası belirtilerdir. Dördüncü fazda (2-6 hafta içinde) özofagus, mide ve duodenum stenozu oluşur.

Tedavi

Yüksek doz alınmışsa mide yıkanır veya -eğer yıkama yapılamıyorsa- hasta kusturulur. Daha ileri önlem olarak lavman uygulanabilir. Serum demir konsantrasyonu 3,5- 5 mg / L. (63-85 mmol) ve demir zehirlenmesinin kuvvetli klinik belirtileri varlığında, kelat bileşiği

(Desferroksamin) ile böbrekten atılması stimüle edilir. Desferroksamin 15 mg / kg / saat olacak şekilde damardan verilir; maksimum 80 mg / kg / 24 saattir. Sodyum-EDTA gibi kelat ajanları da kullanılabilir. Şok durumunda dolaşım i.v. perfüzyonla desteklenir.

5.  FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

 5.1. Farmakodinamik özellikler

 Farmakoterapötik grup: Demir Preparatları ATC Kodu: B03AA02

Ferro fumarat, demir eksikliği tedavi ve profilaksisi için geliştirilmiştir. Demir, enerji transportundan sorumlu çeşitli enzimlerin kofaktörüdür ve oksijen taşınması ile kullanımı için zaruri olan hemoglobin ve miyoglobinin yapısında bulunur. FERAMAT kapsülleri mide- barsak kanalında +2 değerli demir serbestleştiren Ferro fumarat içerir. Bu sayede ürünün tolerabilitesi arttırılmış ve boş mideye alınabilir hale getirilmiştir.

5.2.   Farmakokinetik özellikler Genel özellikler

Emilim:

Ferro fumarat ağız yoluyla alınmasından sonra hızla emilir. Emilen demir miktarı tedavi edilen kişinin demir eksikliğine göre değişir. Demir eksikliği ne kadar fazla ise, emilim o derecede artar.

Dağılım:

Emilen demir hemoglobin ve miyoglobin sentezinde kullanılır ya da demir depolarına nakledilir. Bu şekilde demir yetersizliği belirtileri ortadan kalkar.

Biyotransformasyon:

İlgili herhangi bir bilgi bildirilmemiştir.

Eliminasyon:

Mide-barsak kanalından emilmeyen demir feçes yolu ile atılır.

5.3.   Klinik öncesi güvenlilik verileri Akut Oral Toksisite (Farede)

Madde Oral LD50 (mg/kg) Relatif Toksisite
Fumarat 630 1
Suksinat 560 1.1
Glukonat 350 2.0
Sülfat 230 2.7

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

 6.1. Yardımcı maddelerin listesi

 Şeker pelletleri (şeker ve mısır nişastası)

Povidon K-30

Şellak Talk Stearik asit

Kapsül boyar maddeleri:

Kinolin İndigo Eritrosin

6.2.   Geçimsizlikler

 Bildirilmemiştir.

6.3.   Raf ömrü

 24 ay

6.4.   Saklamaya yönelik özel tedbirler

 250C’nin altında, oda sıcaklığında ve kuru ortamda saklanmalıdır.

6.5.   Ambalajın niteliği ve içeriği

 30 ve 100 kapsüllük blister ambalajlarda.

6.6.   Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

 Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7.  RUHSAT SAHİBİ

Vifor International Inc. St. Gallen / İsviçre lisansı ile

Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak / Sarıyer / İstanbul

Tel: (0212) 366 84 00

Faks: (0212) 276 20 20

8.  RUHSAT NUMARASI

 210/18

9.  İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

 İlk ruhsat tarihi: 19.12.2006 Ruhsat yenileme tarihi:

10.  KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı