Bizimle İletişime Geçin
gismotal şurup

İlaç Prospektüs

GISMOTAL Şurup Süspansiyon Nedir Kullanma Talimatı

GISMOTAL Şurup Süspansiyon Nedir Kullanma Talimatı

Gismotal 24 mg/5 ml oral süspansiyon şurup prospektüsü, gismotal şurup kullanma talimatı, gismotal şurup Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

GİSMOTAL® 24 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül Ağızdan alınır.

Etkin madde: Sulandırılmadan önce; her 100 gram toz, 787 mg trimebutin içerir. Sulandırıldıktan sonra; her 5 ml süspansiyon, 24 mg trimebutin içerir.

Yardımcı madde(ler): Şeker (E473), portakal aroması, günbatımı sarısı (FD&C Sarı 6), polisorbat 80 (E433)

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • er ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu il kişisel olarak sizin için reçete edilmtir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. GİSMOTAL® nedir ve ne için kullanılır?
  2. GİSMOTAL®’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. GİSMOTAL® nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. GİSMOTAL®’in saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. GİSMOTAL® nedir ve ne için kullanılır?

GİSMOTAL® kutuda, PP kapak ile kapatılmış, 250 ml işaretli bal renkli cam şişede 5 ml’lik kaşık ile kullanıma sunulan krem-turuncu renkli, homojen görünüşlü tozdur. Sulandırıldıktan sonra turuncu renkli homojen süspansiyon haline gelir.

GİSMOTAL®’in etkin maddesi trimebutin sindirim hareketliliğini düzenleyen bir ajandır.

Sindirim   kas   hareketlerinde   azalma   varsa   sindirim   kaslarını   uyarıcı;   sindirim   kas hareketlerinde artış varsa oradaki spazmı çözücü olarak etki gösterir. Bu düzenleyici etkinlik tüm sindirim kanalı boyunca görülür. Hareket bozukluklarına bağlı olan fonksiyonel sindirim hastalıklarında; fizyolojik hareketliliği yeniden düzenler.

GİSMOTAL®;

–     İritabl bağırsak sendromu tedavisinde,

–     Fonksiyonel sindirim bozukluklarında ve

–     Mide ve bağırsaklarla ilgili çeşitli belirtilerin tedavisinde kullanılır.

2. GİSMOTAL®’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GİSMOTAL®’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer  trimebutin  veya  GİSMOTAL®’in  içeriğindeki  maddelerden  herhangi  birine  karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

GİSMOTAL®’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Herhangi bir özel kullanım uyarısı bulunmamaktadır.

Bu  uyarılar  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa,  sizin  için  geçerliyse,  lütfen doktorunuza danışınız.

GİSMOTAL®’in yiyecek ve içecek ile kullanılması Geçerli değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik kategorisi B’dir.

Yeterli çalışma bulunmadığından; gebeliğin ilk 3 ayı içinde kullanılması önerilmez. 2. ve  3. dönemlerde ancak gerekli ise doktorunuzun kararı ile kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. GİSMOTAL® emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı

Geçerli değildir.

GİSMOTAL®’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün “Günbatımı sarısı (FD&C Sarı 6)” içerdiğinden alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Bu  ürün  her  5  ml’lik  ölçekte  2.98  g  şeker  içermektedir.  Eğer  daha  önceden  doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Pediyatrik popülasyon:

10 ml’lik süspansiyon 5.96 g şeker içerdiğinden bu durum şeker hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır.

Yetişkinlerde:

15 ml’lik süspansiyon 8.94 g şeker içerdiğinden bu durum şeker hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. GİSMOTAL® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Şişe üzerindeki işarete kadar su doldurularak oral süspansiyon hazırlanır.

Yetişkinler:

Günde 3 kez 15 mL’lik birer ölçek.

İstisnai vakalarda, günde 6 kez 15 mL’lik birer ölçeğe kadar doz yükseltilebilir.

Uygulama yolu ve metodu

Süspansiyon doğrudan ya da bir miktar sıvı ile birlikte içilebilir. Her kullanımdan sonra ölçek iyice temizlenmelidir.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

Çocuklar için önerilen dozu:

6 aya kadar olan çocuklarda: Günde 2 kez veya 3 kez 2,5 mL’lik birer ölçek

6 ay ile 1 yaş arasındaki çocuklarda: Günde 2 kez 5 ml’lik birer ölçek

1 ile 5 yaş arasındaki çocuklarda: Günde 3 kez 5 mL’lik birer ölçek

5 yaş üzerindeki çocuklarda: Günde 3 kez 10 mL’lik birer ölçek

Bir başka deyimle; günlük doz, vücut ağırlığının her 5 kg’ı için 5 mL’lik bir ölçek

Yaşlılarda kullanımı:

Geçerli değildir.

Özel kullanım durumları (Karaciğer/Böbrek yetmezliği vb)

Özel kullanımı bulunmamaktadır.

Eğer GİSMOTAL®’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GİSMOTAL® kullandıysanız:

GİSMOTAL®‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GİSMOTAL®’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GİSMOTAL® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GİSMOTAL®’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir.

Aşağıdakilerden  biri  olursa,  GİSMOTAL®’i  kullanmayı  durdurunuz  ve  DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaşıracak şekilde şişmelerinde,

Deri döküntüsü, Baygınlık.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer  bunlardan  biri  sizde  mevcut  ise,  sizin  GİSMOTAL®’e  karşı  ciddi  alerjiniz  var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Ciltte reaksiyon

Bu yan etki GİSMOTAL®’in hafif yan etkisidir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma  Talimatında  yer  alan  veya  almayan  herhangi  bir  yan  etki  meydana  gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. GİSMOTAL®’in saklanması

GİSMOTAL®’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Seyreltildikten sonra, oral süspansiyonu 4 haftadan fazla saklamayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra GİSMOTAL®’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz    GİSMOTAL®’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156 Sancaktepe / İSTANBUL

Üretim Yeri:

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156 Sancaktepe / İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 19.02.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı