Bizimle İletişime Geçin
muscoflex duo jel

İlaç Prospektüs

MUSCOFLEX DUO jel Nedir Ne İşe Yarar Kullanma Talimatı

MUSCOFLEX DUO jel Nedir Ne İşe Yarar Kullanma Talimatı

Muscoflex Duo jel prospektüsü, Muscoflex Duo jel kullanma talimatı, Muscoflex Duo jel Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

MUSCOFLEX DUO jel Deri yüzeyine uygulanır. Etkin madde:

Her 1 g jel;

11.6  mg  diklofenak  dietilamonyum   (10  mg  diklofenak  sodyuma   eşdeğer)  ve  2.5  mg tiyokolşikosid içerir.

Yardımcı maddeler: Karbomer 980 NF, sodyum hidroksit, mentol kristali, propilen glikol, etil alkol, trietanolamin, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. MUSCOFLEX DUO nedir ve ne için kullanılır?
  2. MUSCOFLEX DUO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. MUSCOFLEX DUO nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. MUSCOFLEX DUO’nun saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. MUSCOFLEX DUO nedir ve ne için kullanılır?

MUSCOFLEX DUO jel etkin madde olarak diklofenak dietilamonyum ve tiyokolşikosid içeren, jel formunda bir ilaçtır.

MUSCOFLEX  DUO  topikal  (bölgesel)  kullanılan  steroid  olmayan  antiinflamatuvar  ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir.

MUSCOFLEX DUO 30g’lık tüpler ile kullanıma sunulmaktadır.

MUSCOFLEX DUO aşağıdaki hastalıkların lokal tedavisinde kullanılır.

•  Ezilme, burkulma gibi yumuşak doku travmaları, spor yaralanmaları

•  Eklem kireçlenmesi (osteoartrit), eklemi çevreleyen yumuşak dokunun iltihabı (periartrit), kas, kiriş iltihabı (tendinit), kas kiriş kılıfının iltihabı (tenosinovit), eklem çevresindeki keselerin iltihabı (bursit)

•  Omurganın (vertebral kolonun) ağrılı sendromları,

•  Ağrı, inflamasyon ve kas gerginliği ile kendini gösteren kas-iskelet sistemi hastalıkları.

2. MUSCOFLEX DUO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MUSCOFLEX DUO’yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

•  Diklofenak’a, tiyokolşikosid veya MUSCOFLEX DUO jel’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise

•  Asetilsalisilik   asit   (ağrı   kesici   bir   ilaç)   veya   ibuprofen   gibi   diğer   steroid   olmayan antiinflamatuvar ilaçlar  ile hırıltılı  ya  da kısa  nefes  alma (astım  atağı),  sıvı  kabarcıklı  deri

döküntüsü ya da kurdeşen veya burun akıntısı gibi şikayetleriniz oluyorsa,

•  Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,

•  Kanama   probleminiz   varsa   veya   antikoagülan   adı   verilen   kanı   sulandıran   bir   ilaç kullanıyorsanız,

•  Gebelik ve emzirme döneminde iseniz,

•  15 yaşın altında iseniz bu ilacı kullanmayınız.

MUSCOFLEX DUO’yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

•  Geniş alanlara uygulanacaksa veya uzun süreli tedavi amacıyla kullanacaksanız,

•  Uzun süreli kullanmanız durumunda (aşırı duyarlık meydana gelebilir).

Bu uyarı geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MUSCOFLEX DUO’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması MUSCOFLEX DUO’nun yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz  sırasında  hamile  olduğunuzu  fark  ederseniz  hemen  doktorunuza  veya  eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

MUSCOFLEX  DUO’nun  içeriğindeki  tiyokolşikoside  bağlı  olarak  nadir  olarak  uyuklama vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

MUSCOFLEX DUO’nun  içeriğinde bulunan bazı  yardımcı  maddeler hakkında  önemli bilgiler

MUSCOFLEX DUO propilen glikol içerdiğinden ciltte iritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MUSCOFLEX DUO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 3 – 4 defa uygulayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

•  Yalnızca harici kullanım içindir.

•  Ağız içine uygulamayınız ve yutmayınız.

•  Deri yüzeyine, ağrılı bölgeye yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız.

•  MUSCOFLEX DUO’yu açık yaralara ya da hasar görmüş cilt üzerine uygulamayınız.

•  Gözle  temasından  kaçınınız.  Gözle  teması  durumunda  gözünüzü  temiz  suyla  yıkayınız.

Rahatsızlık devam ederse doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

Bu ilacı çocuklarda kullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda MUSCOFLEX DUO’nun yetişkin dozları kullanılabilir, Tiyokolşikosid ile ilgili yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği ile ilgili veri yoktur.

Özel kullanım durumları: Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer MUSCOFLEX DUO’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MUSCOFLEX DUO kullandıysanız

MUSCOFLEX  DUO’dan  kullanmanız  gerekenden  fazlasını  kullanmışsanız  bir  doktor  veya eczacı ile konuşunuz.

MUSCOFLEX DUO’yu kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MUSCOFLEX DUO ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Bulunmamaktadır

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MUSCOFLEX DUO’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir.

Çok yaygın: 10 kişide 1’den fazla

Yaygın: 10 kişide 1’den az, 100 kişide 1’den fazla

Yaygın olmayan: 100 kişide 1’den az, 1,000 kişide 1’den fazla Seyrek: 1,000 kişide 1’den az, 10,000 kişide 1’den fazla

Çok seyrek: 10,000 kişide 1’den az

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor

Yaygın:

•  Deri döküntüsü,

•  Egzema,

•  Kızarıklık (eritem),

•  Dermatit (temas dermatit dahil),

•   Kaşıntı

Seyrek:

•  Kurdeşen (ürtiker) dahil aşırı duyarlılık reaksiyonları,

•  Sıvı kabarcıklı deri döküntüsü,

•  Deri ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem),

•  Uyku hali,

•  İshal (diyare)

•  Mide ağrısı (gastralji),

•  Bulantı,

•  Kusma.

Çok seyrek:

•  Hırıltı ya da kısa nefes alma, ya da göğüste sıkışma hissi (astım),

•  Işığa karşı aşırı duyarlılık (fotosensitivite),

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz,  eczacınız  veya  hemşireniz  ile  konuşunuz.  Ayrıca  karşılaştığınız  yan  etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.  Meydana  gelen  yan  etkileri  bildirerek  kullanmakta  olduğunuz  ilacın  güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. MUSCOFLEX DUO’nun saklanması

MUSCOFLEX  DUO’yu  çocukların  göremeyeceği,  erişemeyeceği  yerlerde  ve  ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MUSCOFLEX DUO’yu kullanmayınız.

Eğer   üründe   ve/veya   ambalajında   bozukluklar   fark   ederseniz   MUSCOFLEX   DUO’yu kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel: +90 (212) 365 15 00 Faks: +90 (212) 276 29 19

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 1900 Sokak No: 1904 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 26.09.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı