Bizimle İletişime Geçin
sekrol pediatrik şurup

İlaç Prospektüs

SEKROL Pediatrik Şurup Nedir Kullanma Talimatı

SEKROL Pediatrik Şurup Nedir Kullanma Talimatı

Sekrol pediatrik Şurup prospektüsü, Sekrol pediatrik Şurup kullanma talimatı, Sekrol pediatrik Şurup Fiyatı, kısa ürün bilgisi, Etken maddesi nedir. Ne İçin Kullanılır, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır.

Bu prospektüs, kullanma talimatı veya Kısa Ürün Bilgisi ilaç üretici firmanın web sitesinden yada ilaç içinden çıkan prospektüsten alınmıştır. Burada yazılan bilgiler uzman kişiler için olup verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

KULLANMA TALİMATI

SEKROL® pediatrik şurup Ağızdan alınır.

•  Etkin madde:

5 mL (1 ölçek) şurup solüsyonu, 15 mg ambroksol HCl içerir.

•  Yardımcı maddeler:

Sorbitol  (E420),  gliserol,  sodyum  metabisülfit  (E223),  hidroksietilselüloz,  tartarik  asit, benzoik asit (E210), kiraz esansı, saf su

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

  1. SEKROL nedir ve ne için kullanılır?
  2. SEKROL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. SEKROL nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. SEKROL’ün saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. SEKROL nedir ve niçin kullanılır?

•  SEKROL, balgam salgısını sulandıran ve salgılanmasını kolaylaştıran balgam söktürücü bir ilaçtır. Bu sayede balgamın kolayca atılmasını sağlayarak solunum güçlüğünü giderir ve öksürüğü azaltır.

•  SEKROL, 100 veya 150 mL’lik renkli cam şişede 2.5-5.0 mL işaretli  ölçü kaşığı ile birlikte sunulmaktadır. Berrak, renksiz, kiraz kokulu çözelti görünümündedir.

•  SEKROL, balgamın koyu ve yapışkan olması ile birlikte olan ani ve süreğen solunum yolu hastalıklarında balgam söktürücü olarak kullanılır.

2. SEKROL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SEKROL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•  Bromheksin veya ambroksole karşı aşırı duyarlıysanız.

SEKROL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•  Böbrek, karaciğer hastalığınız veya peptik ülseriniz (midede, onikiparmak bağırsağında veya yutak borusunun alt kısmında gelişen ülser) varsa çok dikkatli kullanınız.

Bu  uyarılar,  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa  sizin  için  geçerliyse  lütfen doktorunuza danışınız.

SEKROL’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Şurup, yemeklerden sonra alınır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yeterli klinik çalışma olmadığından hamileliğin ilk üç ayında, ancak zorunlu hallerde, fayda- risk değerlendirmesi yapılarak kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirenlerde çok dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

SEKROL’ün araç veya makine kullanma becerinizi etkilediğine dair bilgi yoktur; dikkatli olunmalıdır.

SEKROL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SEKROL,  sorbitol  (E420)  içermektedir.  Eğer  daha  önceden  doktorunuz  tarafından  bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

SEKROL’ün her dozu 10 g’dan daha az gliserol ihtiva eder; dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

SEKROL’ün  içeriğinde  bulunan  sodyum  metabisülfit  (E223),  nadir  olarak  şiddetli  aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma neden olabilir.

SEKROL’ün her dozu 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

•  Balgamın dışarı atılmasını engelleyebilecek kodein gibi öksürük giderici ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

•   Atropin (gözbebeğini genişletmek ve kalp durmasını önlemek için kullanılan ancak ter, tükürük ve mukus salgılarını azaltıcı etkisi olan bir ilaç) ve antimuskarinik (sinir sisteminde asetilkolin denilen bir kimyasal maddeyi bloke eden ilaç grubu) etki gösteren amantadin (parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu), trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu), haloperidol (şizofreni tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu), antihistaminikler (alerji tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu), prokainamid (kalp ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu) gibi diğer ilaçların (ipratropium – kronik akciğer  hastalıklarında  kullanılan  bir  ilaç  grubu)  mukoza  salgılarının  birikimine  yol açabileceğini göz önünde bulundurunuz.

•  Kalp glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılan bir ilaç grubu), kortikosteroidler (ağrı ve iltihap  tedavisinde  kullanılan  bir  hormon  grubu),  bronkodilatörler  (akciğerlerdeki  bronş denilen  havayollarını  genişleten  ilaçlar),  diüretik  (idrar  oluşumunu  arttıran  ilaçlar)  ve antibiotiklerle (mikroorganizmalara karşı etki gösteren ilaçlar) karşılıklı etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. SEKROL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: Çocuklarda;

0-2 yaş arasında: Günde 2 defa 1/2 ölçek (2.5 mL), 2-5 yaş arasında: Günde 3 defa 1/2 ölçek (2.5 mL), 5-12 yaş arasında: Günde 2-3 defa 1 ölçek (5 mL).

Tedavinin başlangıcında dozlar bir misli arttırılabilir.

Doktorunuz SEKROL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Uygulama yolu ve metodu: Ağız yoluyla alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

0-12 yaş arasındaki bebek ve çocuklarda kullanım için “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” bölümüne bakınız.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları: Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek, karaciğer hastalığı ve peptik ülseri olanlarda çok dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer  SEKROL’ün  etkisinin  çok  güçlü  veya  zayıf  olduğuna  dair  bir  izleniminiz  var  ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SEKROL kullandıysanız

Şimdiye kadar insanlarda zehirlenme vakası bildirilmemiştir. Aşırı doz halinde mide boşaltılıp yıkanır, belirtileri önlemeye yönelik ve destekleyici tedavi uygulanır.

SEKROL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya  eczacı ile konuşunuz.

SEKROL’ü kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SEKROL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Bilinmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SEKROL’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden   biri   olursa,   SEKROL’ü   kullanmayı   durdurunuz   ve   DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•  Ciltte döküntü

•  Mukozalarda değişiklik

•  Yüzde şişme

•  Nefes almada güçlük

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SEKROL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•  Ciltte döküntü

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

•  Bulantı, kusma

•  Karın ağrısı

•   İshal

•  Kuvvetsizlik

•  Bas ağrısı

•   Kaşıntı

Bunlar SEKROL’ün hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma  Talimatında  yer  alan  veya  almayan  herhangi  bir  yan  etki  meydana  gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. SEKROL’ün saklanması

SEKROL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra SEKROL’ü kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SEKROL’ü kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 (212) 365 15 00 Faks: +90 (212) 276 29 19

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 1900 Sokak No: 1904 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 16.02.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Okumaya Devam Et
Advertisement

Daha Fazla İlaç Prospektüs

Popüler Yazılar

Yukarı